• Източноцърковно (византийско) пеене. Онлайн платформа за обучение.

    Подкрепа за осъществяването на инициативата чрез PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

    Благодарим за подкрепата!


    Eastern-Orthodox Church (Byzantine) music. Online platform.

    Support for the initiative through PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

    Thanks for the support!